Nadzór nad bezpieczeństwem farmakoterapii produktów leczniczych weterynaryjnych

 

Czym jest nadzór nad bezpieczeństwem farmakoterapii PLW?

Głównym celem nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii jest monitorowanie i ochrona bezpieczeństwa i skuteczności produktów leczniczych weterynaryjnych po ich rejestracji. Zgodnie z przyjętym założeniem nadzór nad bezpieczeństwem farmakoterapii to efekt wspólnych wysiłków rządu, przemysłu, lekarzy weterynarii i konsumentów. Przecież bezpieczny i skuteczny produkt przynosi korzyści wszystkim zainteresowanym stronom.

Powszechnie przyjmuje się, że stosowanie dowolnego produktu leczniczego weterynaryjnego  niesie ze sobą pewne ryzyko. Jednakże ryzyko to nie może przeważać nad korzyściami osiąganymi z przyjmowania produktu. Jest to tak zwany stosunek korzyści do ryzyka. Podczas rejestracji po raz pierwszy odbywa się ważenie pozytywnego wpływu leku w stosunku do działań niepożądanych. W ramach tego procesu intensywnie badane są bezpieczeństwo i skuteczność produktu.

Zgodnie z oczekiwaniami, po rejestracji stosunek korzyści do ryzyka powinien być niezmienny. Jednakże pomimo kompleksowych badań prowadzonych przed rejestracją, po wprowadzeniu produktu leczniczego weterynaryjnego na rynek nadal mogą wystąpić niespodziewane zdarzenia niepożądane. W końcu będzie to pierwszy raz, kiedy produkt zostanie zastosowany na szeroką skalę i w różnych okolicznościach. Ponadto nawet jeśli produkt leczniczy weterynaryjny od dawna znajduje się w obrocie, nadal możliwe jest wystąpienie niespodziewanego zdarzenia, na przykład w przypadku zmiany okoliczności lub pojawienia się interakcji z innym nowo wprowadzonym na rynek produktem.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Większość organów krajowych oferuje możliwość bezpośredniego zgłaszania działań niepożądanych. Można również zgłosić raport posiadaczowi pozwolenia na dopuszczenie do obrotu lub jego przedstawicielowi.

Przypadek niepożądanego działania można zgłosić do nas wypełniając nasz formularz, kontaktując się z nami telefonicznie (+48 539-826-318) lub wysyłając wiadomość e-mail.

Zakres nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii PLW

Nadzór nad bezpieczeństwem farmakoterapii obejmuje  nie tylko działania niepożądane u zwierząt poddanych leczeniu, lecz również następujące rodzaje zdarzeń:

  • zdarzenie niepożądane u zwierząt, również skutek zastosowania leku w niezarejestrowanym wskazaniu
  • zdarzenia niepożądane u ludzi;
  • brak spodziewanej skuteczności;
  • zasadność okresu karencji;
  • niespodziewane oddziaływanie na środowisko;
  • przenoszenie czynników zakaźnych.

Czego oczekujemy od użytkowników naszych produktów?

Jak wspomniano wcześniej, nadzór nad bezpieczeństwem farmakoterapii to efekt wspólnych działań. Bez informacji zwrotnej z terenu, rząd i przemysł dowiadują się o potencjalnych problemach z opóźnieniem lub w ogóle nie mają wiedzy na ich temat. Dlatego oczekujemy, że użytkownicy naszych produktów będą zgłaszać swoje podejrzenia odnośnie niepożądanych zdarzeń. Im więcej informacji i szczegółów otrzymamy od Państwa, tym lepiej można ocenić dany przypadek. Na podstawie dostępnych informacji każdy przypadek jest badany pod kątem prawdopodobieństwa zaistnienia związku przyczynowego między zdarzeniem a produktem leczniczym weterynaryjnym. Jeżeli dysponujemy niekompletnymi lub niewystarczająco szczegółowymi danymi, przypadek zostanie oceniony jako niejednoznaczny. Tak więc jeśli zaistniałe zdarzenie ma coś wnieść, należy poświęć czas i zadać sobie trud przesłania jak największej ilości  informacji.

Znaczenie nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii PLW dla wszystkich?

Wiedza uzyskana w ramach nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii jest wykorzystywana do uzyskania prawidłowego i aktualnego obrazu na temat profilu bezpieczeństwa i skuteczności każdego produktu dopuszczonego do obrotu. Bez raportów o zdarzeniach niepożądanych przemysł i rząd będą wychodzić z założenia, że produkt jest bezpieczny i skuteczny, jeśli jest stosowany zgodnie z ChPL. Dopiero zgłoszenie jest czynnikiem inicjującym badanie lub zmianę. Aby właściwie określić, czy stosunek korzyści do ryzyka związanego z produktem pozostaje niezmieniony, ważna jest każda informacja i wszelka wiedza na temat składnika aktywnego i produktu. Każde zgłoszenie wnosi wkład do tej wiedzy. Oczywiście zawsze chcielibyśmy poznać dokładną przyczynę wystąpienia niepożądanego zdarzenia, jednakże czasem okazuje się to niemożliwe. Natomiast już samo zbadanie przypadku zwiększa poziom wiedzy wszystkich zaangażowanych stron. Wykrywanie sygnałów stanowi również bardzo ważny element  nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii. Pojedynczy przypadek niepożądanego działania najprawdopodobniej nie zostanie potraktowany jako sygnał, gdyż do tego potrzebne jest raczej kilka zgłoszeń przedstawiających podobną historię. Przyjmując taki punkt widzenia, każdy przypadek jest ważny.