Odpowiedzialne versus racjonalne stosowanie antybiotyków

Dopharma jest w pełni poświęcona zwierzętom gospodarskim. Hodowla zwierząt jest kluczowa dla zdrowia i prawidłowego funkcjonowania społeczeństwa. W świecie szybkich zmian nieustannie stajemy przed nowymi wyzwaniami. Jednym z nich jest zapewnienie skuteczności antybiotyków w przyszłości, zarówno w leczeniu zwierząt, jak i ludzi.

Aby to osiągnąć, a tym samym nadal dysponować wystarczającą pulą skutecznych wyrobów, antybiotyki muszą być świadomie stosowane w medycynie weterynaryjnej i medycynie człowieka. Koncepcja „Jednego Zdrowia” została wprowadzona, aby stymulować interdyscyplinarną współpracę i komunikację między przedstawicielami medycyny weterynaryjnej i człowieka. Efektem synergii powinna być zaawansowana opieka zdrowotna, gotowa na XXI wiek, a nawet na dalszą przyszłość.

Pomimo starannej opieki, zwierzęta nadal mogą zapadać na różne choroby. W takich przypadkach ważna jest możliwość zapewnienia im odpowiedniej terapii. Produkty lecznicze weterynaryjne, w tym antybiotyki, są niezbędne w leczeniu i kontroli chorób. Każde leczenie produktem przeciwdrobnoustrojowym może potencjalnie skutkować nabyciem oporności. Chociaż nie jest to nowe zjawisko, staje się ono coraz większym wyzwaniem, z którym należy się zmierzyć.

Wiele ostatnio pisze się o „odpowiedzialnym stosowaniu antybiotyków”. W innych publikacjach zalecane jest „racjonalne stosowanie antybiotyków”. Oba wyrażenia są używane równocześnie, a czasem bywają również mylone. Poniżej wyjaśniamy, co mamy na myśli używając poszczególnych terminów.

Odpowiedzialne stosowanie antybiotyków

Aby utrzymać skuteczność antybiotyków, należy je stosować w sposób odpowiedzialny. Dlatego też Dopharma w pełni popiera przemyślenia  EPRUMA * dotyczące „najlepszych praktyk”. Stosowanie najlepszych praktyk jest kluczowe dla zapewnienia zdrowia zwierząt i zdrowego sektora hodowlanego. Zdrowe zwierzęta i zdrowy sektor hodowlany są z kolei niezbędne dla dobrostanu zwierząt, zdrowia publicznego i osiągania optymalnych wyników przez rolników. Stosowanie najlepszych praktyk obejmuje dobrą praktykę hodowlaną i dobrą praktykę weterynaryjną.

Odpowiedzialne stosowanie antybiotyków obejmuje:

 • Zastosowanie we właściwym kontekście.
 • Kluczowe znaczenie ma optymalizacja środków profilaktycznych, takich jak programy monitorowania higieny, warunków utrzymania, klimatu, żywienia i zdrowia zwierząt. Sa to działania, które należy przedsięwziąć w pierwszej kolejności przed rozpoczęciem stosowania produktów leczniczych weterynaryjnych.
 • Podawanie najmniejszych możliwie ilości, w odpowiednio wysokich dawkach.
 • Podawanie wyłącznie na zalecenie lekarza po uzyskaniu recepty weterynaryjnej.
 • Przejrzystość.

* EPRUMA (European Platform for the Responsible Use of Medicines in Animals) – Europejska platforma promująca odpowiedzialne stosowanie leków u zwierząt

Racjonalne stosowanie antybiotyków

Produkty lecznicze weterynaryjne, w tym antybiotyki, należy również stosować racjonalnie. Leczenie każdego pacjenta lub stada powinno być adekwatne do uzyskanej diagnozy, w odpowiednich dawkach przyjmowanych przez zalecany czas trwania terapii.

Racjonalne stosowanie antybiotyków jest możliwe wyłącznie wtedy, gdy wszystkie zainteresowane strony mają dostęp do wiarygodnych i obiektywnych informacji.

Rząd, organy zarządzające, przemysł itp.

 • Dopuszczanie nowych produktów leczniczych weterynaryjnych do obrotu w celu zapewnienia ich dostępności.
 • Wdrażanie programów kontrolnych.
 • Wspieranie racjonalnego stosowania produktów leczniczych.
 • Komunikacja oparta na faktach.

Lekarze weterynarii i ich (krajowe) organy przedstawicielskie

 • Opracowanie i aktualizacja wytycznych dotyczących leczenia oraz wykazów leków.
 • Wsparcie i promocja programów szkoleniowych w zakresie racjonalnego stosowania produktów leczniczych weterynaryjnych.
 • Inwestowanie w zdobywanie aktualnej wiedzy z zakresu medycyny weterynaryjnej i farmakologii.
 • Dążenie do uzyskania właściwej diagnozy, w tym oznaczanie lekowrażliwości.

Użytkownicy końcowi

 • Podejmowanie racjonalnych decyzji dotyczących leczenia swoich zwierząt hodowlanych w oparciu o wszystkie dostępne fakty.
 • Przekazywanie opinii zwrotnych dotyczących wdrożonego leczenia.